สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย หมวด ย

สุภาษิตไทย หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ย

สุภาษิตไทย หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ยกตนข่มท่าน
    หมายถึง พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า
  2. ยกภูเขาออกจากอก
    หมายถึง โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป
  3. ยื่นแก้วให้วานร
    หมายถึง เอาของมีค่าให้คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ย"