ค้นเจอ 7 รายการ

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

หมายถึงมีความสำนึกในความดีของสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรา กตเวที แปลว่า การตอบแทนต่อสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรา คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะทำให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ความสำเร็จ คุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐในตัวบุคคล

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ